Dzień Papieski Drukuj
Wpisany przez ks.JC   
niedziela, 16 października 2005 22:11

Dzień PapieskiFragment zestawienia życiorysu Jana Pawła II

1968

17 – 18 czerwca Kokoszyce (diecezja katowicka). Posiedzenie Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski. Ks. kard. K. Wojtyła zapoznał uczestników z pracami Komisji Apostolstwa Świeckich.


24 – 25 czerwca Zebranie Komisji ds. Apostolstwa Świeckich – analiza wypowiedzi na temat Kongresu – program prac nad „Dyrektorium dla apostolstwa świeckich” w Polsce, nad aspektami apostolstwa bierzmowania, kontaktami z diecezjami, nad radami duszpasterskimi z udziałem świeckich.

29 czerwca Koronacja obrazu Matki Bożej w Poznaniu.

11 sierpnia Koronacja obrazu Matki Bożej w Świętej Lipce.

Dzień Papieski18 sierpnia Koronacja obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannej.

25 września Wyjazd do Rzymu.

6 października W Bazylice św. Piotra udział w beatyfikacji męczenników koreańskich.

7 października Audiencja w Congregazione dei Vescovi „ad limina”.

8 października Msza św. w Bazylice w Rzymie przy grobie św. Piotra.

13 – 15 października podróż do Francji.

Paryż, msza św. w Seminarium Polskim.

Taizé, Odwiedziny wspólnoty, udział w modlitwie chóralnej.

Dzień Papieski20 października Lublin, udział w uroczystościach z okazji 50-lecia KUL-u.

7 listopada Posiedzenie Rady Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie. Ksiądz kardynał przedłożył projekt 4 studiów: liturgicznego (którym się bliżej zajęto), rodziny, katechetycznego i studium dialogu.

24 – 25 listopada Sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Teologicznego na temat: „Professio fidei Ojca Świętego Papieża Pawła VI”. Inicjatorem i gospodarzem był ks. kard. K. Wojtyła, on też podsumował sympozjum.

9 grudnia W kaplicy domowej zakończenie procesu beatyfikacyjnego (apostolskiego) Brata Alberta.

12 grudnia Posiedzenie Rady Papieskiego Wydziału Teologicznego w siedzibie ks. kard. K. Wojtyły, Kanclerza Wydziału – tytuł ten od tej chwili będzie używany w protokołach posiedzeń Rady Wydziału.

15 grudnia W Bazylice Mariackiej w Krakowie, uroczyste zakończenie peregrynacji Obrazu w archidiecezji krakowskiej. Koronacja obrazu Matki Bożej Mariackiej i przekazanie nawiedzenia diecezji tarnowskiej.

16 grudnia W Katedrze na Wawelu nabożeństwo błagalne o beatyfikację królowej Jadwigi, Brata Alberta i innych polskich kandydatów na ołtarze z udziałem ks. Prymasa i Episkopatu.

Dzień Papieski1969

16 stycznia Kraków, posiedzenie Komisji Duszpasterstwa i wszystkich przewodniczących Komisji Episkopatu Polski. Przedmiotem obrad jest przedłożony przez ks. kard. K. Wojtyłę Problem Realizacji Soboru w Polsce. Druga część obrad: przedłożenia dotyczące planu duszpasterskiego realizacji Soboru w Polsce, jego założeń. Trzecia ukazywała „modus procedendi”, rysując plan tematów, które mają być przedmiotem nauczania.

23 – 25 stycznia W Krakowie ogólnopolska sesja teologów poświęcona encyklice Humanae vitae. Sesji przewodniczy ks. kard. K. Wojtyła, referat: Nauka encykliki o miłości.

1 – 2 lutego Zebranie Komisji ds. Apostolstwa Świeckich. Relacja na temat apostolstwa świeckich w Kościele powszechnym na tle Consilium de Laicis – problem: dialog wewnątrz Kościoła.

28 lutego Odwiedziny synagogi w Krakowie na ul. Szerokiej podczas wizytacji kanoniczej parafii Bożego Ciała na Kazimierzu.

9 marca Wyjazd przez Wiedeń do Rzymu na sympozjum w Papieskiej Komisji ds. Dialogu z Niewierzącymi.

11 – 12 marca Rzym, posiedzenie Consilium de Laicis. Tego dnia audiencja u Papieża Pawła VI. Również w tym dniu zatwierdzenie statutu Konferencji Episkopatu – zostaje formalnie zastępcą przewodniczącego Konferencji.

11 kwietnia Lublin, referat Osoba ludzka a prawo naturalne, wygłoszony na sesji z okazji 50-lecia KUL-u.

Dzień Papieski29 kwietnia W kaplicy domowej zakończenie procesu Sługi Bożego Pawła Smolikowskiego.

4 – 5 maja Konferencja Episkopatu Polski na Jasnej Górze.

5 maja Jasna Góra, posiedzenie Podkomisji ds. realizacji Soboru Watykańskiego II w Polsce.

2 czerwca Zebranie Komisji ds. Apostolstwa Świeckich. Ostateczna redakcja Dyrektorium – Pro memoria dla duszpasterzy na temat apostolstwa świeckich.

11 – 28 października I sesja nadzwyczajna Synodu Biskupów w Rzymie na temat ściślejszej łączności pomiędzy konferencjami biskupimi i Stolicą Apostolską oraz samymi konferencjami biskupimi.

25 października Przewodniczący delegowany kard. Angelo Rossi zakomunikował Ojcom synodalnym, że powołano specjalną komisję do zredagowania deklaracji końcowej o pracach synodalnych. Członkiem jej został także ks. kard. K. Wojtyła.

28 listopada Kraków, posiedzenie Podkomisji ds. realizacji Soboru w Polsce.

1 – 3 grudnia Sympozjum na KUL-u poświęcone kulturze chrześcijańskiej. Referat ks. kard. K. Wojtyły: Wychowanie do pełni kultury ludzkiej.

Grudzień ukazuje się książka: Osoba i czyn, PTT, Kraków.

Dzień Papieski1970

5 marca habilitacja ks. Tadeusza Stycznia: Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności, recenzentem ks. kard. prof. K. Wojtyła.

12 – 13 maja Posiedzenie Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej. Ks. Kardynał poinformował o przekształceniu Podkomisji Studiów w Komisję ds. Nauki Katolickiej i dokooptowaniu do niej dwóch nowych członków: bpa Kazimierza Majdańskiego i bpa Walentego Wójcika.

20 sierpnia Krościenko, przed kaplicą Dobrego Pasterza pierwsze bezpośrednie spotkanie ks. Kardynała z ruchem Oaz. W formie rozmowy – wywiadu ks. Kardynał zorientował się w założeniach, programie i życiu Oazy Żywego Kościoła.

4 października Rzym, Bazylika św. Piotra, udział w ogłoszeniu św. Katarzyny doktorem Kościoła.

Dzień Papieski1971

Ukazuje się księga pamiątkowa poświęcona ks. kard. K. Wojtyle w 25-lecie otrzymania święceń kapłańskich: Logos i Ethos. Rozprawy filozoficzne, PTT Kraków.

12 marca Wyjazd do Rzymu na sesję Concilium de Laicis.

25 marca Watykan, audiencja u papieża Pawła VI.

8 maja Powołanie Komisji Przygotowawczej Synodu Archidiecezji Krakowskiej.

26 maja I posiedzenie Komisji Przygotowawczej Synodu. Ks. Kardynał przedstawia swoje opracowanie: Problem 900 rocznicy św. Stanisława oraz Synodu Prowincjalnego.

23 czerwca II posiedzenie Komisji Przygotowawczej Synodu Krakowskiego.

28 czerwca Kaplica ss. Urszulanek. Msza św. z kazaniem, konferencja na 20-lecie Wyższego Instytutu Katechetycznego. Od tej chwili WIK, mocą decyzji Kongregacji ds. Nauki Katolickiej, został związany z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Krakowie.

6 września III posiedzenie Komisji Przygotowawczej Synodu Krakowskiego. Omawianie systemu i znaczenia pracy w zespołach studyjnych, których opracowania staną się podstawą redagowania schematów synodalnych dokumentów.

21 – 23 września Lublin, KUL, Kongres Teologów Polskich na temat: "Teologia a antropologia chrześcijańska". Ks. kard. K. Wojtyła przewodniczył całemu kongresowi oraz wygłosił referat Zadanie teologów w Kościele posoborowym.

27 września IV zebranie Komisji Przygotowawczej Synodu. Opracowanie zgłoszonych tematów synodalnych oraz tekstu informacji o pracach przygotowawczych do odczytania w środowiskach księży i świeckich.

30 września – 6 listopada Udział w II sesji zwyczajnej Synodu Biskupów na temat kapłaństwa i sprawiedliwości w świecie. Ks. kard. K. Wojtyła wziął w niej udział z ramienia Konferencji Episkopatu Polski.

17 października Rzym, Bazylika św. Piotra, beatyfikacja o. Maksymiliana Kolbego, Msza św. koncelebrowana z Ojcem Świętym.

5 listopada Rzym, Synod Biskupów. Ks. kard. K. Wojtyła został wybrany jako kandydat z Europy do Rady Sekretariatu Synodu Biskupów obok kardynałów Vicente Enrique y Tarancón i Josepha Höffnera.

20 listopada Kraków, uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Teologicznego w Krakowie z racji uroczystego obchodu 25-lecia kapłaństwa J. E. Ks. Kard. K. Wojtyły, Wielkiego Kanclerza Wydziału, z udziałem zaproszonych gości z KUL-u i Krakowa.

Dzień Papieski1972

28 kwietnia Posiedzenie Rady Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie. Ks. Kardynał dokonuje przeglądu całości problemów dotyczących Wydziału w chwili obecnej.

8 maja Inauguracja Synodu Archidiecezji Krakowskiej. Przemówienie programowe.

15 – 16 maja Posiedzenie Komisji ds. Nauki Katolickiej.

22 maja Posiedzenie Rady Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie. Sprawy organizacyjne, m.in. afiliacji częstochowskiego Studium Dokumentów Soborowych. Ks. kardynał wskazuje na potrzebę powołania w przyszłości specjalnej komisji, która rozpatrzyłaby wszechstronnie problem instytutów, a szczególnie ich relacje i związek z Wydziałem Teologicznym.

27 – 28 czerwca Kraków, 131 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski. Zostaje zatwierdzony statut nowo powstałej Rady Naukowej Episkopatu Polski.

2 lipca Jana Góra, Msza św. koncelebrowana z 15 duszpasterzami z kazaniem do pielgrzymów: nauczycieli i wychowawców. Ks. kard. K. Wojtyła dokonał aktu oddania w macierzyńską niewolę Maryi.

22 sierpnia Referat Służebność kapłaństwa w ramach letnich wykładów dla duchowieństwa na KUL-u.

5 września Poznań-Żabikowo, poświęcenie miejsca ofiar II wojny światowej, uroczysta Msza św. w intencji beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego.

4 października Częstochowa, inauguracja Studium Dekretów Soborowych.

15 października Oświęcim, uroczystość ku czci bł. o. Maksymiliana Kolbego w rocznicę beatyfikacji. Obecni: ks. kard. Jan Józef Król – przewodniczący Episkopatu Stanów Zjednoczonych, ks. kard. Paolo Bertoli – prefekt Kongregacji do spraw Beatyfikacji, który prowadził do końca proces beatyfikacyjny, ks. kard. John Wright – prefekt Kongregacji do spraw Duchowieństwa. Tego dnia w Katedrze Wawelskiej, Msza św. i modlitwy o beatyfikację królowej Jadwigi – pod przewodnictwem ks. kard. Jana Króla.

Ukazuje się książka U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, PTT Kraków.

1973

9 – 10 stycznia Kraków, posiedzenie Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego. Wybrano podkomisję do przygotowania sześcioletniego planu duszpasterskiego.

24 – 25 stycznia Warszawa, konferencja plenarna Episkopatu Polski. Konferencja powołała kościelny komitet dla uczczenia 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, przewodniczącym komitetu – ks. kard. K. Wojtyła.

6 lutego – 1 marca Podróż na Filipiny (Manila), do Australii, Gwinei i Nowej Zelandii. Uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Mellbourn.

11 marca W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu odczytano z ambon we wszystkich kościołach archidiecezji list pasterski ks. kardynała O pierwszym i największym przykazaniu Bożym.

10 maja Zebranie Komisji ds. Apostolstwa Świeckich. Prace nad dialogiem, nad bierzmowaniem w aspekcie apostolskim, problem ministeriów w przygotowaniu do kapłaństwa i w apostolstwie świeckich (lektorat, akolitat).

15 maja Kraków, pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Episkopatu Polski. Referat inauguracyjny i przedstawienie statutu Rady, zatwierdzonego przez konferencję plenarną Episkopatu.

11 czerwca Krościenko. Wizyta ks. kard. K. Wojtyły w centrali ruchu oazowego. Poświęcenie na Kopiej Górce figury Niepokalanej i powierzenie dzieła ruchu Niepokalanej Matce Kościoła. Ruch traktuje to wydarzenie jako początek swego intensywnego rozwoju.

17 października Udział wraz z Prymasem Polski i pozostałymi członkami Rady Głównej Episkopatu w uroczystościach powtórnego pogrzebu króla Kazimierza Jagiellończyka i jego żony Elżbiety w Katedrze Wawelskiej.

Październik – listopad Powołanie dekanalnych duszpasterzy ds. duszpasterstwa rodzinnego, duszpasterstwa młodzieży i duszpasterstwa służby liturgicznej.

1974

19 – 20 lutego Kraków, spotkanie ze współautorami pracy Teologia rodziny. Ks. Kardynał napisał wstęp wyjaśniający pojęcie „teologia rodziny” oraz rozdziały: Rodzina jako communio personarum, Próba interpretacji teologicznej.

23 lutego Obrona pracy doktorskiej ks. Zbigniewa Majchrzyka pt. Problem alienacji u polskich marksistów. Recenzent – ks. kard. K. Wojtyła.

12 marca Referat: Osobowa struktura samostanowienia w ramach XVII Tygodnia Filozoficznego KUL na temat: "Aktualność tomizmu, w 700-lecie śmierci św. Tomasza".

8 maja Odezwa do Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej, poświęcona problematyce ochronie życia dzieci zagrożonych w łonach matek. Tego samego dnia Odezwa do Wiernych Archidiecezji Krakowskiej w obronie życia nienarodzonych.

11 maja W Katedrze Wawelskiej nabożeństwo ku czci bł. królowej Jadwigi w obecności ks. kard. Wyszyńskiego i Šepera – prefekta Kongregacji Nauki Wiary oraz bpa Emila De Smedta z Brugii, polskich biskupów i przedstawicieli wydziałów teologicznych z całej Polski. Ks. kard. Wojtyła mówi o kanoniczności kultu królowej Jadwigi pochodzącego sprzed konstytucji Urbana VIII Caelestis Jerusalem z roku 1634, i zapowiada złożenie prośby o potwierdzenie świętości królowej Jadwigi przez Stolicę Apostolską per viam cultus.

24 maja Posiedzenie Rady Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie. Propozycja umowy o współpracy z Seminarium Duchownym w Przemyślu, projekt memoriału do władz w sprawie Wydziału. Zwrócono się także do ks. kard. K. Wojtyły o objęcie katedry teologii moralnej i ogólnej.

17 – 22 września Podróż do Republiki Federalnej Niemiec (Frankfurt, Monachium, Dachau).

25 września Rzym, obrady Kongregacji pro Institutione Catholica

27 września – 26 października Rzym, III sesja zwyczajna Synodu Biskupów na temat: "Ewangelizacja współczesnego świata". Ks. kard. K. Wojtyła uczestniczy jako jeden z trzech członków polskiej Konferencji Episkopatu. Jest relatorem części doktrynalnej prac synodalnych.

8 października Konferencja prasowa w Watykańskiej Sala Stampa. Obecnych ok. 200 dziennikarzy. Ks. kard. K. Wojtyła streścił relację, wygłoszoną przed południem w auli synodalnej i odpowiedział na postawione pytania. Tego dnia udzielił również wywiadu dla Radia i Telewizji Włoskiej na temat prac synodalnych.

13 października Konferencja prasowa dla Centro Romano di Incontri Sacerdotali (CRIS). Tego dnia ks. kard. K. Wojtyła wygłasza wykład w CRIS na pt. Ewangelizacja i człowiek wewnętrzny. Wykład ten zostaje wydany drukiem w 1975 r. po włosku, pod tytułem L'Evangelizzazione e l'uomo interiore.

14 października Ks. kard. K. Wojtyła przedstawia syntezę dyskusji Ojców synodalnych nad drugą częścią schematu (autorstwa o. Domenico Grasso) i własną relację. Ks. kard. Wojtyła wymienił następujące problemy, które były szczególne zauważalne w dyskusji synodalnej: temat indigenizacji, tzn. wzajemnych odniesień pomiędzy Ewangelią i życiem oraz kulturą rodzimą narodów czy kontynentów (Afryka); temat wielkich religii niechrześcijańskich (Bliski Wschód, Azja); temat wyzwolenia w sensie teologicznym, moralnym i społecznym (Ameryka Łacińska); temat sekularyzacji i niebezpieczeństwo sekularyzmu (Europa Zachodnia, Ameryka Północna); temat ateizmu zaprogramowanego albo totalnej negacji Ewangelii i religii w życiu osobistym i zbiorowym ludzi.

21 października Stolica Apostolska zatwierdza statut i Ratio studiorum dla Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie.

22 października W czasie trwania XX kongregacji generalnej zostały podane wyniki głosowania na członków Rady Sekretariatu Synodu Biskupów. Ks. kard. K. Wojtyła został wybrany jako jeden z trzech reprezentantów Europy: 115 głosów na 192 głosujących.

20 listopada – 1 grudnia Komisja ds. Apostolstwa Świeckich. Tekst Dyrektorium przekazany do podkomisji. Przyjęcie instrukcji w sprawie duszpasterskich rad parafialnych. Bierzmowanie: tekst dla Komisji Duszpasterskiej jako uzupełnienie instrukcji duszpasterskiej. Apostolstwo międzynarodowe: zreferowany udział w ekumenicznej konsultacji na temat formacji apostolstwa świeckich w Asyżu IX 1974 i na Forum Europejskim w Londynie VIII 1974. Spotkanie z przedstawicielami zagranicznych środowisk katolików świeckich.

20 grudnia Kraków, trzecie zebranie Komisji Ekspertów Synodu Prowincjalnego. Przewodniczył ks. kard. Wojtyła. Postanowiono powołać Komisję Koordynacyjną Synodu Prowincjalnego. W jej skład weszli eksperci z dotychczasowej komisji oraz po dwóch przedstawicieli każdej diecezji znających środowisko duszpasterskie i jego problemy.

1975

8 – 9 stycznia Kraków, posiedzenie Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego. Referat ks. kard. K. Wojtyły Duszpasterstwo polskie w świetle IV Synodu Biskupów poświęconego ewangelizacji świata współczesnego.

15 stycznia Powołanie przez 145 Konferencję Plenarną Episkopatu Polski ks. kard. K. Wojtyły na przewodniczącego Komisji ds. Apostolstwa Świeckich. W tym samym dniu ks. bp Bronisław Dąbrowski zawiadomił ks. kard. Wojtyłę, o powołaniu go na wniosek Rady Głównej przez 145. Konferencję Episkopatu Polski na: Przewodniczącego Komisji ds. Nauki Katolickiej; na członka Komisji ds. Instytucji Polskich w Rzymie; na członka Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego.

3 – 14 lutego W sześciu punktach archidiecezji odbyły się konferencje rejonowe kapłanów, wszystkie pod przewodnictwem ks. Kardynała (z udziałem księży biskupów). Referowano i dyskutowano zagadnienia apostolskiej formacji młodzieży.

8 – 9 lutego W sali klasztoru oo. Franciszkanów w Krakowie I ogólnopolska sesja naukowa lekarzy i teologów na temat: "Specjalistyczne aspekty problemu przerywania ciąży". Referentami byli: doc. dr Tomasz Cieszyński, doc. dr Maria Rybakowa, doc. dr Włodzimierz Fijałkowski, dr Wanda Półtawska, ks. bp Stanisław Smoleński, ks. Kazimierz Górny. Ks. kard. Wojtyła – przemówienie inauguracyjne.

18 – 19 lutego Kraków, klasztor oo. Dominikanów, sympozjum pod patronatem ks. kard. Wojtyły poświęcone omówieniu programu prac i wydawnictw, które realizowane będą w najbliższych latach w ramach Atlasu chrześcijaństwa w Polsce.

27 lutego – 1 marca Szwajcaria (Fryburg), udział w Międzynarodowym Kolokwium Fenomenologicznym na temat: "Soi et autrui – la crise de l'irréductible dans l'homme". Referat Patricipation or Alienation?

3 – 8 marca Udział w pierwszym zebraniu nowej Rady Sekretariatu Synodu Biskupów w Rzymie.

8 maja W Katedrze na Wawelu odbyło się IV zebranie plenarne Synodu Krakowskiego pod przewodnictwem ks. kard. Wojtyły, który wygłosił przemówienie wstępne. Ogłoszenie dekretu ks. Kardynała o powołaniu duszpasterskich rad parafialnych w archidiecezji krakowskiej.

20 maja Zebranie Komisji ds. Nauki Katolickiej, wspólnie z przewodniczącymi sekcji. Sprawa Kongresu Teologów – informacje komisji przygotowującej Kongres. Sprawa uczelni katolickich w Białymstoku i Olsztynie. Dziesięciolecie II Soboru Watykańskiego. Zadania Komisji ds. Nauki na odcinku „doctrina fidei”. Komisja zwraca się do ks. Kardynała z prośbą o przygotowanie referatu na temat zagrożeń moralności i wiary w Polsce.

24 maja Komisja ds. Apostolstwa Świeckich. Opracowanie statutu Komisji.

31 maja Ks. Jan Piątek (z Kielc) broni w Rzymie pracę doktorską La Formazione della persone umana all'amore allo luce del pensiero filosofio del Card. Karol Wojtyła. Promotor: o. Feliks Bednarski.

13 – 14 czerwca Międzynarodowe kolokwium w Paryżu, na które ks. kard. Wojtyła przesłał referat Subiectivity and the Irreductible in Man.

19 sierpnia Słowo wstępne w ramach wykładów dla duchowieństwa na KUL-u: Katolicy świeccy w parafii.

31 sierpnia Koronacja obrazu Matki Bożej w Jodłówce k. Jarosławia (diecezja przemyska).

6 września Koronacja obrazu Matki Bożej w Sejnach.

7 września Koronacja statuy Matki Bożej w Sejnach.

10 września Śląskie Seminarium Duchowne, zjazd księży rektorów, referat Kapłaństwo a celibat.

19 – 23 września podróż do NRD (Görlitz, Budziszyn, Crostwitz, Drezno, Naumburg, Erfurt).

25 września Kraków, w związku z przygotowaniami do III Sympozjum Biskupów Europy, spotkanie dyskusyjne pod przewodnictwem ks. kard. Wojtyły nad problematyką sympozjum. W spotkaniu uczestniczą księża biskupi wydelegowani na sympozjum (J. Ablewicz, K. Majdański, S. Smoleński) oraz dwaj teologowie: S. Nagy i A. Kubiś.

8 – 22 października Rzym, udział w Sympozjum Biskupów Europejskich poświęconemu problemowi: Biskup w służbie wiary. Wygłasza jeden z trzech głównych referatów: Biskup sługą wiary. Podstawy teologiczne problemu.

19 października Rzym, Bazylika św. Piotra, udział w beatyfikacji Marii Teresy Ledóchowskiej.

28 października I posiedzenie Komisji Koordynacyjnej Synodu Prowincjalnego Krakowskiego – 50. rocznica powstania metropolii krakowskiej, bulli Vixdum Poloniae unitas.

5 listopada Ołtarzew, sympozjum teologiczne Odpowiedzialność za świat, zorganizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne xx. Pallotynów z okazji 40. rocznicy śmierci Siostry Faustyny. Referat.

14 listopada Posiedzenie Rady Papieskiego Wydziału Teologicznego. Ks. Kardynał zabiega o utworzenie Instytutu Historycznego przy Papieskim Wydziale Teologicznym jako placówki naukowo-badawczej.

24 – 28 listopada Rzym, udział w następnym posiedzeniu Rady Sekretariatu Biskupów, wchodzi w skład małej komisji, która wypracowała drugą redakcję dokumentu na temat katechezy, zaproponowanego Radzie przez ekspertów.

1 grudnia Wizyta w Mediolanie, Ambrosianum – konferencja i referat: Prawa osoby ludzkiej w świetle ostatniego Synodu Biskupów.

1976

8 stycznia Kraków, drugie posiedzenie Komisji Koordynacyjnej Synodu Prowincjonalnego. Zatwierdzenie tekstów Informacja o pracach wstępnych I Synodu Prowincji Krakowskiej i Tematyka prac I Synodu Prowincji Krakowskiej ukazana przez Komisję Ekspertów. Powołanie podkomisji statutowej.

10 stycznia Zebranie Komisji ds. Apostolstwa Świeckich. Powołanie podkomisji do redakcji dokumentu na temat wychowania do dialogu.

13 – 14 stycznia Obrady Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego. Referat: Ewangelizacja jako temat duszpasterstwa w Polsce.

7 – 8 lutego Kraków, w klasztorze oo. Dominikanów – II ogólnopolska sesja naukowa lekarzy i teologów na temat: Specjalistyczne aspekty problemu antykoncepcji. Referat: Personalistyczna koncepcja człowieka

7 – 14 marca Rekolekcje w Watykanie dla Ojca Świętego i Kurii Rzymskiej. Polski tekst rekolekcji watykańskich ukazał się pt. Znak, któremu sprzeciwiać się będą, Pallotinum, Poznań-Warszawa 1976.

26 marca Rzym, udział w pracach Kongregacji Rzymskiej pro Institutione Catholica.

27 marca Gregorianum, Introduzione del punto di wisita di una fenomenologia dell'azione: wprowadzenie do dyskusji na temat I gradi dell'essere nella fenomenologia e nella metafisica classica.

5 maja Kraków, sesja na temat konferencji Światowej Rady Kościołów w Nairobi.

7 maja Odsłonięcie pomnika Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy przy licznym udziale duchowieństwa i społeczeństwa Krakowa. Rzeźbę wykonaną w brązie ustawiono na placu kościelnym koło bazyliki oo. Franciszkanów.

21 – 22 maja Lublin, KUL, udział w spotkaniu z Radą Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) oraz w konferencji rektorów europejskich uniwersytetów katolickich, na której przedstawia w obszernym wystąpieniu sytuację Kościoła katolickiego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wyższego szkolnictwa katolickiego.

31 maja Kraków, spotkanie z grupą byłych studentów tajnego Uniwersytetu, którzy wręczyli egzemplarz książki Ne cedat Academia, zawierającej dzieje tajnego Uniwersytetu, oraz medal 600-lecia UJ.

1 czerwca Kraków, III posiedzenie Komisji Koordynacyjnej Synodu Prowincjalnego. Przyjęcie projektu statutu i regulamin Synodu.

4 czerwca Zebranie Komisji ds. Apostolstwa Świeckich. Przygotowanie zebrania na temat formacji apostolskiej. Dyskusja nad pierwszą redakcją dokumentu o formacji do bierzmowania; dyskusja na temat współczesnej sytuacji apostolstwa. Spotkanie z zaproszonymi na temat formacji apostolskiej w ruchu „Światło-Życie”.

6 czerwca W uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Katedrze Wawelskiej akt ponowienia modlitwy Ojca Świętego Pawła VI do Maryi Matki Kościoła z 8 XII 1975, w której Ojciec Święty zawierzył świat Matce Najświętszej.

24 lipca – 5 września Podróż do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii.

8 września Genua. Wykład inauguracyjny na Kongresie Filozoficznym, poświęconym problemowi "Teoria e prassi". Tytuł wykładu: Teoria – praxs: un tema umano e cristiano.

26 października Kraków, IV posiedzenie Komisji Koordynacyjnej Synodu Prowincji Krakowskiej. Powołanie zespołów konsultacyjnych.

22 listopada – 3 grudnia Rzym, udział w II Międzynarodowym Kongresie Uniwersytetów i Wydziałów Studiów Kościelnych.

6 – 5 grudnia Posiedzenia Komisji Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich. Prezentacja ruchu „Światło–Życie” w aspekcie działalności formacyjnej świeckich. Ks. Kardynał zaprosił na to spotkanie ks. F. Blachnickiego i jego współpracowników.

1977

17 stycznia Kraków, V posiedzenie Komisji Koordynacyjnej Synodu Archidiecezji Krakowskiej. Ks. Kardynał wskazał jako pierwsze zadanie wprowadzenie w życie działalności synodalnych zespołów konsultacyjnych. Wskazał również zadania każdego z zespołów.

5 – 6 lutego Kapitularz klasztoru oo. Dominikanów, sesja naukowa Studium Instytutu Rodziny na temat czystości przedmałżeńskiej. Referat: Problematyka dojrzewania człowieka – aspekt antropologiczno – teologiczny.

7 – 15 marca Rzym, zebranie Rady Sekretariatu Synodu Biskupów, zajmującego się przygotowaniem prac synodalnych: Instrumentum laboris, Calendarium, Panorama.

18 marca Mediolan, Uniwersytet Katolicki Sacro Cuore, spotkanie ze studentami na temat Kościoła w Polsce. Wykład: Il problema del costituirsi deela cultura attraverso la praxis umana.

31 marca List Rektora KUL-u M. A. Krąpca do Departamentu Studiów i Badań Uniwersyteckich i Pedagogicznych Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w Warszawie: prośba o zatwierdzenie uchwały Senatu KUL-u z dnia 10 XII 1976 by nadać ks. kard. K. Wojtyle tytuł (przewidziany Statutem KUL-u) profesora honorowego KUL-u. Odpowiedzi Ministerstwa brak w dokumentach KUL-u.

10 maja Kraków, zebranie Komisji ds. Nauki Katolickiej z przewodniczącymi sekcji. Projekt utworzenia sekcji wykładowców literatury religijnej w seminariach duchownych. Projekt przygotowania do publikacji dokumentu o stanie nauki katolickiej w Polsce. Sprawa nowego regulaminu.

15 maja Konsekracja kościoła w Nowej Hucie-Bieńczycach.

23 czerwca Monguncja, nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jana Gutenberga. Wykład doktorski: Podmiot i wspólnota. Myśli na temat współczesnego sporu o człowieka.

1 – 4 lipca Podróż do Paryża. Ośrodek xx. Pallotynów Centre du Dialogue. Odczyt pt. Kościół w Polsce w 900-lecie śmierci biskupa Stanisława.

30 września – 29 października Rzym, udział w IV sesji zwyczajnej Synodu Biskupów.

21 listopada Lublin, KUL, referat Od ewangelizacji do katechizacji na sympozjum katechetycznym Katecheza na V Synodzie Biskupów.

1978

6 sierpnia Zmarł w Castel Gandolfo papież Paweł VI.

10 sierpnia Msza św. w Katedrze Wawelskiej w intencji zmarłego papieża.

12 sierpnia Wyjazd do Rzymu na pogrzeb papieża. Konklawe.

26 sierpnia Wybór patriarchy Wenecji, kard. Albino Lucianiego na papieża, który przybrał imię Jana Pawła I.

noc z 28 na 29 września Śmierć papieża Jana Pawła I.

29 września – 1 października Wizytacja kanonicza parafii Opatrzności Bożej na Złotych Łanach w Bielsku-Białej (ostatnia wizytacja w diecezji).

1 października Msza św. w intencji zmarłego papieża w bazylice Mariackiej w Krakowie.

4 października Pogrzeb papieża Jana Pawła I.

14 października Początek konklawe.

16 października (poniedziałek) podczas siódmego głosowania, około godz. 17.15, Metropolita Krakowski Kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem. Przybiera imię Jana Pawła II. Przyjęta dewiza – „Totus Tuus” (Cały Twój) i prosty herb, zawierający znak krzyża oraz literę „M” stanowi wyraz oddania Chrystusowi i zawierzenia Matce Najświętszej.

Źródło: Wydawnictwo M


Odwiedź w Internecie: Wydawnictwo M